فاطر

  فاطر، پدیدآورنده، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «فاطر» ۶ بار آمده است. چکیده: خدا پدیدآورنده آسمان و زمین است. سپاس از آن خدایی است که پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. [خدا] پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین است. برای شما از خودتان زوج‌هایی قرار داد و از چهارپایان نیز ادامه مطلب