غیبت

   غیبت، عیب کسی را در غیاب او گفتن، این مفهوم از مادّه «غ ی ب» ۱ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: غیبت یکدیگر را نکنید. خدا علنی‌کردن سخن درباره بدی دیگران را دوست ندارد. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، … تجسس نکنید. کسی ادامه مطلب