غوّاصی

  غوّاصی، زیر آب رفتن برای به دست آوردن چیزی، این مفهوم از مادّه «غ و ص» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برخی از شیاطین برای سلیمان غوّاصی می‌کردند. از دریا زیوری که آن را می‌پوشید، بیرون می‌آورید. [سلیمان] گفت: پروردگارا، مرا بیامرز ادامه مطلب