غنيمت

  غنیمت، آن‌چه به دست آید، این مفهوم از مادّه «غ ن م» ۶ بار و «ف ی ء» ۳ بار و واژه «انفال» ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: غنیمت‌های فراوان نزد خدا است. انفال از آنِ خدا و پیامبر او است. هر ادامه مطلب