غم و اندوه

  غم و اندوه، غصّه، این مفهوم از مادّه «ح ز ن» ۴۲ بار، «غ م م» ۷ بار، «ک ظ م» ۵ بار، «ب ل س» ۵ بار، «ا س ی» ۴ بار، «ا س ف» ۴ بار و «ک ر ب» ۴ بار آمده است. چکیده: کسانی که ادامه مطلب