غلوّ

   غلوّ، زیاده‌روی، این مفهوم با واژه «غلوّ» ۲ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: گروهی از اهل کتاب گفتند: خدا همان مسیح است، خدا سومین از سه است، مسیح پسر خدا است، عُزیر پسر خدا است. ای اهل کتاب، در دین خود غلوّ نکنید. ادامه مطلب