غفّار

  غفّار، بسیار آمرزنده، از صفات الهی، این واژه ۵ بار آمده است. چکیده: خدا بسیار آمرزنده است. آسمان و زمین را به حق آفرید. شب را به روز می‌پیچد و روز را به شب می‌پیچد. خورشید و ماه را مسخّر کرده است. هر کدام تا زمانی معیّن در حرکت ادامه مطلب