غفور

  غفور، آمرزنده، از صفات الهی، این واژه ۹۱ بار آمده است. چکیده: خدا آمرزنده دوست‌دار، بردبار آمرزنده، مهربان آمرزنده و شکست‌ناپذیر آمرزنده است. خدا آمرزنده دوست‌دار است (بروج/۱۴). بی‌گمان خدا آسمان‌ها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه ادامه مطلب