غروب

   غروب، فرو شدن آفتاب، این مفهوم از مادّه «غ ر ب» ۵ بار آمده است. چکیده: قبل از غروب خورشید، پروردگارت را با ستایش، تسبیح گوی. بر آن‌چه می‌گویند، صبر کن و پیش از طلوع خورشید و قبل از غروب آن، پروردگارت را با ستایش، تسبیح گوی (ق/۳۹). بر ادامه مطلب