غبار

   غبار، گَرد، این مفهوم با واژه «غبره» ۱ بار و «هباء» ۲ بار و واژه «ق ت ر» ۲ بار و آیه‌ای که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: هنگام قیامت، کوه‌ها همانند غباری پراکنده می‌شوند. چهره‌های کسانی که نیکی کرده‌اند را غبار و ذلّت نمی‌پوشاند. در آن ادامه مطلب