غالب

  غالب، چیره، از صفات الهی، این مفهوم از مادّه «غ ل ب» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا بر کار خود غالب است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. آن کس از مصر که یوسف را خریده بود، به زن خود گفت: جایگاه او را گرامی دار، امید که به ما ادامه مطلب