غافر

  غافر، آمرزنده، از صفات الهی، این مفهوم از مادّه «غ ف ر» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا غافر است. فرو فرستادن این کتاب، از سوی خدای شکست‌ناپذیر دانا است. آمرزنده گناه و توبه‌پذیرِ سخت‌کیفرِ صاحب بخشش مستمر. هیچ معبودی جز او نیست. بازگشت به سوی او است (غافر/۲-۳). ادامه مطلب