عَزیز

  عَزیز، شکست‌ناپذیر و عزّتمند، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «عزیز» ۸۸ بار آمده است. چکیده: خدا عزیز، عزیز حکیم، عزیز مهربان، عزیز بخشنده، عزیز دانا و عزیز ستوده است. خدا عزیز آمرزنده و عزیز بسیار آمرزنده است. او عزیز صاحب انتقام و نیرومند عزیز است. خدا ادامه مطلب