عنکبوت

  عنکبوت، یکی از حشرات، این مفهوم با واژه «عنکبوت» ۲ بار آمده است. چکیده: سست‌ترین خانه‌ها، خانه عنکبوت است. مَثَل کسانی که غیر از خدا اولیاء گرفتند، مانند مَثَل عنکبوت است که خانه‌ای برگرفت. به‌راستی سست‌ترین خانه‌ها، خانه عنکبوت است، اگر می‌دانستند (عنکبوت/۴۱). عنکبوت     مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ادامه مطلب