عمو و عمه

  عمو و عمه، برادر و خواهر پدر، این مفهوم از مادّه «ع م م» ۵ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: بر شما گناهی نیست که از خانه‌های عموها و عمه‌هایتان بخورید. ازدواج با عمه‌ها و دختران برادرانتان بر شما حرام شده است. ادامه مطلب