عمل صالح

  عمل صالح، کار شایسته، این مفهوم با عبارت «عمل صالح» و نظایر آن ۹۳  بار، آمده است. چکیده: انسان در زیان است مگر کسانی که ایمان آورده و به کارهای شایسته عمل کردند و به حق و صبر توصیّه نمودند. هر کس به کار شایسته عمل کند، به سود ادامه مطلب