علیّ

  علیّ، والامرتبه، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «علیّ» ۷ بار آمده است. چکیده: خدا والامرتبه عظیم است. او والامرتبه کبیر و والامرتبه حکیم است. آن‌چه در آسمان‌ها و زمین است، از آن خدا است. او والامرتبه عظیم است (شوری/۴). آیا ندیده‌ای که خدا شب را به روز ادامه مطلب