علیم

  علیم، دانا، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «علیم» ۱۵۳ بار آمده است. چکیده: خدا علیم است. او علیمِ آگاه، شنوای علیم، حکیمِ علیم و علیم حکیم، علیمِ توانا و شکست‌ناپذیرِ علیم است. خدا علیمِ بردبار، گشایشگر علیم و آفریننده علیم است. او شاکرِ علیم و داور علیم ادامه مطلب