علّییّن

  علّییّن، رفعت و بلندی، این مفهوم از مادّه «ع ل و» ۲ بار آمده است. چکیده: کارنامه نیکان در علّیّین است. کارنامه‌ای نوشته‌شده است. بدون‌تردید کارنامه نیکان در علّیّین است و تو چه می‌دانی که علّّیّین چیست؟ کارنامه‌ای است نوشته‌شده، آن را مقرّبان مشاهده می‌کنند (مطفّفین/۱۸-۲۱). علّییّن   كَلَّا ادامه مطلب