علّام ‌الغیوب

  علّام ‌الغیوب، به طور کامل داننده غیب‌ها، این مفهوم با واژه «علّام الغیوب» ۴ بار آمده است. چکیده: خدا به طور کامل غیب‌ها را می‌داند. خدا فرمود: اى عیسى، پسر مریم، آیا تو به مردم گفتى: من و مادرم را دو معبود به غیر از خدا بگیرید؟ گفت: منزّهى ادامه مطلب