علاقه

  علاقه، دوست داشتن، این مفهوم از مادّه «ح ب ب» ۸۳ بار آمده است. چکیده: خدا نیکوکاران، دادگران، متّقین، شکیبایان، توبه‌کنندگان، پاکیزگان و توکّل‌کنندگان را دوست دارد. او کافران، ستمکاران، مفسدان، از حد گذرندگان، اسرافکاران، مستکبران، سرمستی‌کنندگان، خیانتکاران، خودپسند فخرفروش و ناسپاس گناهکار را دوست ندارد. مردم زندگی دنیا ادامه مطلب