عقیم

  عقیم، نازا و بدون ثمر، این مفهوم با واژه «عقیم» ۴ بار و «عاقر» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا هر کس را بخواهد عقیم قرار می‌دهد. برای عذاب قوم عاد، بادی عقیم فرستاده شد. خدا به همسر ابراهیم و همسر زکریّا در حالی که عقیم بودند، در پیری ادامه مطلب