عفّت

  عفّت، خویشتن‌داری، این مفهوم با مادّه «ع ف ف» ۴ بار آمده است. چکیده: کسانی که امکانات زناشویی نمی‌یابند، باید عفّت ورزند تا خدا از فضل خود آنها را بی‌نیاز کند. زنان از کارافتاده می‌توانند پوشش خود را کنار گذارند اما عفّت‌ورزیدن برای آنان بهتر است. کسانی که توانگر ادامه مطلب