عصیان

  عصیان، سرپیچی، این مفهوم از مادّه «ع ص ی» ۳۲  بار آمده است. چکیده: هر کس از خدا و فرستاده او سرپیچی کند، آتش جهنّم و عذاب خفّت‌بار خواهد داشت. برخی از اقوام گذشته سرپیچی کردند و عذاب شدند. هیچ مرد و زن مومنی را سزاوار نیست که چون ادامه مطلب