عزّت

  عزّت، عظمت و بزرگی، این مفهوم از مادّه «ع ز ز» ۲۳ بار آمده است. واژه‌‌های «عزیز» که صفت خدا هستند، در مقاله «عزیز» اسماء و صفات آورده شده و اینجا فقط به عنوان نمونه ذکر و شمرده نشده است. چکیده: خدا عزّتمند است. پروردگارِ باعزّت، از آن‌چه وصف ادامه مطلب