عرفات

  عرفات، سرزمینی نزدیک مکّه، این مفهوم با واژه «عرفات» ۱ بار آمده است. چکیده: چون از عرفات کوچ کردید، نزد مشعرالحرام خدا را یاد کنید. برای شما گناهی نیست که [در هنگام حج] از فضل پروردگار خود روزی بجویید و چون از عرفات کوچ کردید، نزد مشعرالحرام، خدا را ادامه مطلب