عدّه

  عدّه، مدّت زمانی که باید زن، به سبب طلاق و فوت شوهر، از ازدواج با فرد دیگر خودداری کند. این مفهوم از مادّه «ع د د» ۲ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اگر خواستید  زنان را طلاق دهید، آنان را به هنگام ادامه مطلب