عجز

  عجز، ناتوانی، این مفهوم از مادّه «ع ج ز » ۲۴  بار آمده است. چکیده: هیچ چیز در آسمان و در زمین، خدا را عاجز نمی‌کند. کافران، کسانی که دعوت‌کننده خدا را اجابت نمی‌کنند، کسانی که به دروغ بر خدا افترا می‌بندند و کسانی که نیرنگ‌های بد زدند، عاجزکننده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: