عالم الغیب و الشهاده

  عالم الغیب و الشهاده، دانای نهان و آشکار، از اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت «عالم الغیب و الشهاده» ۱۰  بار آمده است. چکیده: خدا دانای نهان و آشکار است. شما به سوی دانای نهان و آشکار بازگردانده می‌شوید. ]خدا] دانای نهان و آشکار است. شکست ناپذیرِ حکیم ادامه مطلب