عالم‌الغیب

  عالم‌الغیب، دانای غیب‌، اسماء و صفات، این مفهوم با عبارت عالم الغیب ۲ بار آمده است. چکیده: پروردگار داناى غیب است. [پروردگار] داناى غیب است پس کسى را بر غيب خود آگاه نمی کند. جز فرستاده‌ای را که از او خشنود باشد. که از پيش رو و از پشت‏ ادامه مطلب