ظلمت

  ظلمت، تاریکی، این مفهوم از مادّه «ظ ل م» ۲۵ بار آمده است. چکیده: خدا تاریکی‌ها را پدید آورد. او شما را در تاریکی‌های خشکی و دریا هدایت می‌کند. تاریکی‌ها و روشنایی یکسان نیستند. خدا مومنان و هر کس را که از خشنودی او پیروی کند، از تاریکی‌ها به ادامه مطلب