طواف

  طواف، گشتن بر گرد خانه خدا، این مفهوم از مادّه «ط و ف» ۳ بار آمده است. چکیده: خدا با ابراهیم و اسماعیل عهد کرد که خانه او را برای طواف‌کنندگان پاکیزه کنند و در میان مردم ندا دهند تا مردم بر گِرد آن خانه کهن، طواف کنند. آن‌گاه ادامه مطلب