طلوع

  طلوع، برآمدن خورشید، این مفهوم از مادّه «ط ل ع» ۴ بار و «ش ر ق» ۳ بار آمده است. چکیده: پیش از طلوع خورشید، پروردگار خود را تسبیح بگو. شب قدر تا طلوع فجر، سلامت است هنگام برآمدن آفتاب فریاد [مرگبار] آنان (قوم لوط) را فرا گرفت (حجر/۷۳). ادامه مطلب