طلاق

  طلاق، فسخ کردن عقد نکاح، این مفهوم از مادّه «ط ل ق » ۱۴ بار «ف ر ق» ۳ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: اگر می‌خواهید زنان را طلاق دهید، آنان را در شروع پاکی طلاق دهید. زنان طلاق داده‌شده، باید عدّه ادامه مطلب