طغیان

  طغیان، سرکشی شدید، این مفهوم از مادّه «ط غ ی» ۳۹ بار و «ع ت و» ۹ بار آمده است. چکیده: انسان وقتی خود را بی‌نیاز ببیند، طغیان می‌کند. خدا میزان را نهاد تا در وزن‌کردن، طغیان نکنید. در هر امّتی فرستاده‌ای برانگیخت تا از طاغوت دوری کنید. هر ادامه مطلب