طالوت

  طالوت، طالوت، فرمانروای منتخب خدا برای بنی‌اسرائیل، این واژه ۲ بار آمده است. چکیده: سران بنی‌اسرائیل بعد از موسی، از پیامبر خود خواستند تا فرمانروایی برای آنان بگمارد تا با کسانی که آنان را از دیارشان بیرون کرده‌اند، جنگ کنند. خدا برای آنان طالوت را معین کرد امّا آنان ادامه مطلب