صیحه

  صیحه، صدای شدید، این مفهوم با واژه «صیحه» ۱۳ بار، «صاخَّه» ۱ بار و «زجره» ۲ بار آمده است. چکیده: رستاخیز جز یک صیحه نخواهد بود که ناگهان همگی نزد ما حاضر می‌شوند. روزی که صیحه را بشنوند، روزِ بیرون شدن از قبرها است. در آن روز، چون فریاد ادامه مطلب