صومعه

  صومعه، محلّ عبادت راهبان، این مفهوم با واژه «صوامع» ۱ بار آمده است. چکیده: اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، صومعه‌ها، کلیساها، کنیسه‌ها و مساجدی که نام خدا در آنها بسیار یاد می‌شود، ویران می‌شد. اگر خدا بعضی از مردم را با بعضی دیگر ادامه مطلب