صله‌رحم

  صله‌رحم، پیوند با خویشاوندان، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خردمندان به آن‌چه خدا به پیوستن آن فرمان داده، می‌پیوندند امّا نافرمانان آن چه را خدا به پیوستن آن فرمان داده قطع می‌کنند. لعنت خدا بر آنها است. [خردمندان] کسانی هستند که به ادامه مطلب