صفا و مروه

  صفا و مروه، نام دو کوه در مکّه. این مفهوم با واژه‌های «صفا و مروه» ۱ بار آمده است. چکیده: صفا و مروه از نمادهای خدا است. بی‌گمان صفا و مروه از نمادهای [بندگی] خدا است پس هر کس حجّ خانه [خدا] کند یا عمره به جا آورد، بر ادامه مطلب