صدقه

  صدقه، بخشش خالصانه آن‌چه که خدا روزی کرده است، این مفهوم از مادّه «ص د ق» ۲۴ بار آمده است. چکیده: پیش از آن‌که مرگ شما فرا رسد و بگویید، چرا مرا مهلت ندادی تا صدقه دهم و از شایستگان شوم، انفاق کنید. اگر صدقه‌ها را آشکار کنید، کار ادامه مطلب