صدا

   صدا، صوت، این مفهوم از مادّه «ص و ت» ۸ بار، «ا ذ ن» ۵ بار و با واژه «رِکزاً» ۱ بار، «خُوار» ۲ بار، «هَمساً» ۱ بار، «حَسیس» ۱ بار، «زفیر» ۳ بار، «شهیق» ۲ بار و «یَصطَرخون» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به ابلیس فرمود: هر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: