صخره

  صخره، سنگ بزرگ، این مفهوم از مادّه «ص خ ر» ۳ بار آمده است. چکیده: ثمود، صخره‌ها را می‌بریدند. اگر عمل، هم‌ وزن دانه خردلی در صخره‌ای یا در آسمان‌ها یا در زمین باشد، خدا آن را می‌آورد. [آیا ندیدی پروردگارت چه کرد با] ثمود، کسانی که در آن ادامه مطلب