صحیفه

  صحیفه، نوشته، این مفهوم از مادّه «ص ح ف» ۸ بار آمده است. چکیده: در صحیفه‌های پیشین، صحیفه‌های ابراهیم و موسی آمده است که کسی رستگار است که پاکی ورزد، نام پروردگار خود را یاد کند و نماز بگذارد و این‌که هیچ بار بردارنده‌ای بار گناه دیگری را برنمی‌دارد. ادامه مطلب