صالح

  صالح، یکی از پیامبران، این واژه ۹ بار و قوم او «ثمود» ۲۶ بار آمده است. چکیده: به سوی قوم ثمود، صالح را فرستادیم. صالح به آنها گفت: خدا را بپرستید. از من اطاعت کنید. نعمت‌های خدا را به یاد آورید و در زمین فساد نکنید، ولی قوم ثمود ادامه مطلب