صالحان

  صالحان، شایستگان، این مفهوم از مادّه «ص ل ح» ۳۷ بار آمده است. چکیده: خدا صالحان را سرپرستی و یاوری می‌کند. او کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند را در زمره صالحان داخل می‌کند. کسانی که خدا و فرستاده او را اطاعت کنند، با صالحان خواهند ادامه مطلب