صادق

  صادق، راست‌پیشه، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «لصادقون» ۱ بار آمده است. چکیده: بی‌تردید خدا راست‌پیشه است. هر [حیوان] ناخن‌داری را بر کسانی که یهودی شدند، حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه آنها را بر آنان حرام کردیم مگر آن‌چه بر پشت آنها یا بر ادامه مطلب