صابئیان

  صابئیان، پیروان دینی خاص، این مفهوم با واژه «صابئی» ۳ بار آمده است. چکیده: هر کس از صابئیان که به خدا و روز بازپسین ایمان آورد و کار شایسته کند، اجر آنان نزد پروردگارشان است. نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می‌شوند. خدا روز قیامت میان مومنان، ادامه مطلب