شیطان

  شیطان، هر موجود سرکشِ نافرمان، این مفهوم از مادّه «ش ط ن» ۸۷ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: شیطان در برابر خدا کفرپیشه است. او همواره خوارکننده و واگذارنده انسان است. شیطان دوستان خود را می‌ترساند و آنان را وسوسه می‌کند تا با ادامه مطلب