شیشه

  شیشه، جسم صنعتی شفاف و شکننده، این مفهوم با واژه «قَواریر» ۳ بار و «زُجاجه» ۲ بار آمده است. چکیده: مَثَل نور خدا مانند چراغدانی است که در آن چراغی است و آن چراغ در شیشه‌ای است. آن شیشه گویی ستاره‌ای درخشان است. کاخ سلیمان، صیقلی‌شده از شیشه بود. ادامه مطلب